A+ A-

Sokszínű tehetség

Tehetségpontunk gazdagító-dúsító programjai a képességek komplex kibontakoztatását
célozzák és erősítik.

Szombatonként:

 Sakk – kezdő és haladó / Pregitzer György
 Észpörgető (matematikai logika) – kezdő és haladó / Tompa Edit
 Társasjáték – kezdő és haladó  / Ferenci László
 Drámajáték – kezdő és haladó  / Tari Teréz, Nyáry Pál
 Képzőművészet – kezdő és haladó  / Szunyogh László
 Kreatív építészet – kezdő és haladó  / Kovács Ildikó, Zoltán Miklós
 Hegedű  / Dr. Makláryné Baranyai Valéria
 Robotika  / Göröcs Dóra
 Animáció / Kissné Breczek Margit
 Lépésről lépésre – óvodából iskolába ~ Felfedező (tanulásmódszertan) / Latyák Tamás
 Zeneovi / Hafner Katalin
 Rádiózás, kommunikáció / Szever Pál

A foglalkozásvezetők tématerületüknek megfelelő egyéni, differenciált fejlesztést valósítanak
meg a tanév során.

 

DSCF0640

A sakkoktatás a táblajáték képességfejlesztő hatásait kihasználva juttatja el az óvodásokat és a kisiskolásokat képességeik magasabb szintjére. A programot alátámasztó kutatás eredményeire támaszkodva épült fel a foglalkozások menete. A gyerekeket tanító pedagógusok egyöntetű véleménye, hogy a sakk jó hatással van azon képességek fejlődésére, melyek a tanulási-tanítási folyamatban elengedhetetlenül szükségesek. (Analizáló-szintetizáló képesség, emlékezet, figyelem, produktív képzelet, problémamegoldó gondolkodás, elvonatkoztatás, kombinatív képesség, stb.). Nevelési szempontból is hatékony a sakk, hisz önuralomra, kitartásra, a siker és kudarc elviselésére, lényeglátásra, szabályok betartására, fegyelmezett viselkedésre, pontos munkavégzésre, stb. nevel.

A ma már két korcsoportban elérhető tehetségfejlesztő programjainak sorában a kezdetekkor az “Észpörgető” fantázianevű foglalkozásoké volt az úttörő szerep. Ezen fejlesztő foglalkozás fő profilja a matematikai logikának a problémamegoldó gondolkodás általi fejlesztése. Ezen felül a versenyekre történő felkészítést is szolgálja gyakorló feladatok végzése folytán. A foglalkozásokon részt vevő óvodás és iskolás korosztály nagy többsége sikerrel szerepel a kerületi versenyeken, de értek el sikereket budapesti megmérettetésen is. A napjainkban rendkívül fontos és szükséges képességek (pl. rendszerező képesség, következtetési képesség, logikus gondolkodás képessége) fejlesztését segítik elő a rendelkezésünkre álló eszközök és fejlesztő játékok. A foglalkozásokat vezető pedagógus rendszeres visszajelzést küld a tanulóknak és a szülőknek a program során elért eredményekről, a feladatok megoldási szintjéről.

P1160750

Programjainkat nagy mértékben színesítik a kommunikációs-drámapedagógiai foglalkozások is. Innovatív, modern, gyermek-közeli légkörben, magas szintű programokkal folynak a foglalkozások. Szituációs játékok, kommunikációs gyakorlatok, helyzetgyakorlatok, bábjátékok segítségével fejlődnek a tanulók azon képességei, melyek a napjainkban oly fontos szociális és személyes kompetenciák fejlődéséhez elengedhetetlenül szükségesek. Fejlődik a gyermekek együttműködési készsége, kommunikációs megnyilvánulásaik. Képzett színészek, drámapedagógusok foglalkoznak a gyerekekkel.

A komplex képzőművészeti tehetséggondozó kör már hagyományosnak mondható programja újszerű tematikát dolgozott ki. A foglalkozás célja, hogy az óvodai, iskolai nevelésre-oktatásra építve a tanulók látásmódja, érzékenysége, érdeklődése még nyitottabbá váljon az őket körülvevő szűkebb és tágabb környezet iránt. Nyitott szemmel, figyelmesen járjanak, vegyék észre a változásokat, lássák meg a természeti és ember alkotta szépségeket, becsüljék meg az értékeket – s mindezt próbálják meg alkotásaikban kifejezésre juttatni.

A társasjátékok a rövid- és hosszú távú memória fejlesztését szolgálják, a figyelem-koncentráció, figyelem-megosztottság, logikus gondolkodási képesség, az együttműködési és a szociális készség fejlesztésében töltenek be fontos szerepet.

P1160740

A kreatív építészet  újszerű, innovatív lehetőség a vizuális memória, térlátás fejlesztésére, a térszemlélet alakítására. Ezen foglalkozásokon a gyerekek megismerkedhetnek az építészeti formákkal, lehetőségekkel, saját élményeket szerezhetnek. A foglalkozások erősítik a rugalmas gondolkodást, az ötletgazdagságot, a fantáziát. A foglalkozások színvonalát meghívott vendégek emelik neves építészek személyében.

A zeneovi az óvodás korcsoport fejlesztésére fókuszál, megteremtve a zene megismertetésének, megszerettetésének lehetőségét. Bizonyított, hogy a zenei nevelés nemcsak a zenei hallást és ritmusérzéket fejleszti, hanem jelentős mértékben fejleszti a memóriát, kreativitást, problémamegoldó képességet, érzelemkifejezést. A Zeneovin a gyerekek játékos módon ismerkedhetnek meg zenei nyelv muzikális környezetbe burkolt alapjaival is. Sok éneket, mondókát, játékot sajátítanak el. Minden mondóka és dal, mozgáshoz kötött, ezáltal a mozgáskoordináció is javul.

A lépésről lépésre – óvodából iskolába foglalkozás célja, hogy fejlessze azokat a készségeket és képességeket, melyek birtokában az óvodás gyermekek zökkenőmentesen illeszkedhetnek be az iskola világába. A foglalkozások alkalmával fejlődhetnek a gyermekek szociális, kommunikációs képességei, fejlesztjük a társakkal való együttműködés képességét, miközben hétről-hétre új ismereteket szerezhetnek az őket körülvevő világról. Erősítjük a figyelmet, memóriát, gondolkodást, melynek segítségével hatékonyabban tudják majd elsajátítani az írást, olvasást, számolást.

A tanulásmódszertan foglalkozáson olyan játékos módszereket sajátítanak el a gyerekek, amelyek segítségével könnyebben, hatékonyabban tudják feldolgozni az ismereteket. A foglalkozás középpontjában az érdeklődés felkeltése, a megismerés és az elsajátítás folyamatai állnak. Sikereik elősegítik képességeik magasabb szinten történő kamatoztatását. Olyan, egyénre szabott tanulási technikákkal ismertetjük meg a gyerekeket, melynek használatával rövidebb idő alatt, nagyobb mennyiségű tananyag megértésére és feldolgozására lesznek képesek. 

A hegedű hangszeres foglalkozásokat zenepedagógus tartja egyéni differenciált tanmenet alapján.

A mozgáskultúra részeként a mozgásfejlesztő torna az agyi funkciók érését és serkentését állítja középpontba, mi által javul a figyelem, a koordináció, a koncentráció, a beszéd, a megismerő képesség, a szocializáció és finomodik a manipulációs készség is. A kisebbek foglalkozásain a torna egy mese köré szerveződik, így a gyerekek nem is veszik észre, hogy fejlesztjük ritmusérzéküket, figyelmüket, egyensúlyérzéküket. A nagyobbak mozgásfejlesztése megkoreografált zenés tornán keresztül történik.

Az egymásra épülő rendszerben tartandó robotika foglalkozásokon a gyerekek az EV3-as programozható Lego segítségével megismerkedhetnek a robotok
építésével, programozásával, vezérlésével. Ha a gyerekek alaposan megismerték és elsajátították a robot mechanikáját és felépítését, elkezdődik az alapvető programok írása. A programok alapján megismerhető lesz a gyerekek számára is érthető, könnyen kezelhető, gyerekbarát fejlesztői felület. Ez egy grafikus programozási nyelv.
A foglalkozások fejlesztik a gyerekek kézügyességét, figyelmét, kombinációs és rendszerező képességét, memóriáját, logikus és analógiás gondolkodását. A gyermekkorban tanult robotika a felnőttkorban is nagyon hasznos alaptudást jelent. A részvételhez Windows operációs rendszerrel ellátott, program telepítésére alkalmas saját laptopra is szükség lesz. 

Az animáció foglalkozásokra olyan gyermekeket és fiatalokat várunk, korhatárok meghatározása nélkül, akik szívesen elmerülnek a képzőművészeti technikák megismerése mellett az animációs filmek készítésének sokrétű világába. A résztvevők a rajzolás, festés, mintázás eszközeit felhasználva készíthetnek irodalmi művek vagy kitalált történetek alapján „rajzanimációkat”, „festményfilmeket” és „gyurmafilmeket”. A komplex órákon a „tárgyanimációk” és a „kollázsfilmek” létrehozása is kreatív megoldásokat, ötleteket hívhat elő az egyéni- és csoportos alkotás során.

A rádiózás és kommunikáció foglalkozásokon a résztvevők megismerkednek a rádiózás szabályaival, egy rádió működtetésének alapjaival. Megtanulnak zenéket válogatni, rögzíteni, szerkeszteni, információt gyűjteni. Alapszinten elsajátítják a műsorok készítéséhez szükséges szignálok gyártási lépéseit, megismerkednek a mikrofon-használattal.
Megtanulják a legegyszerűbb szerkesztő-program(ok) használatát, melyet kis gyakorlattal akár otthonról, vagy okostelefonról is tudnak működtetni.
Fontos szempont, hogy szóban, hangzó támogatást adjanak a műsoraiknak (ez a konferálás), és írásban is támogassák a munkáikat, előzetest, hátteret adva az általuk készített összeállításoknak. A mikrofonhasználat és a technikai háttér ismeretében – kisebb interjúkat készítenek, javasolt, vagy általuk választott, jónak tartott vendégekkel.
Ezzel lesz teljes a rádiós kommunikációs képzésük.

A nevelő-oktató munkában komoly eredményeket értünk el, melyeket a gyerekek tanulmányi eredményein, közösségben megnyilvánuló magatartásbeli változásaikon mérhetünk le. Ezen megállapítást támasztják alá a szülőktől bekért tanulmányi és versenyeredmények, beszámolók. Az év eleji bemeneti és az év végi kimeneti mérések egyértelmű fejlődést mutatnak. Ez igazolja a tehetségfejlesztő foglalkozások fontosságát és eredményes működését.

 

 

 

Hubay Jenő Zeneiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

1153 Budapest Bocskai u. 70-78.

  

hubay_zeneiskola_gps

GPS   47°33’24.1″N   19°06’55.7″E

Tel.: +36 1 271-0842

E-mail: info@hubayzeneiskola.hu

facebook.com/hubayjeno.zeneiskola

Partnereink: